آخرین مطالب

مقام معظم رهبری:کلیدپیشرفت کشوربه میزان زیادی دست سینماگران است،چراکه دست اندرکاران هنرفاخرسینماباتوجه به تأثیرگذاری وجهت دهی این هنرمی توانندباتولیدات خودروح امید،شوق،پیشرفت،انگیزه،کاروتلاش،اعتمادبه ارزش های اسلامی وملی رادرجامعه ترویج کند.

هر گونه استفاده از تصاویر و مطالب سایت (در قالب بنر ، پوستر ، ... و یا امور تجاری منصفانه) که موجب نشر فرهنگ اسلامی می شود موجب خوشحالی و رضایت ماست.